توسعه ی فردی یادگیری

چقدر به کشف خود و نیازهایمان اهمیت می دهیم؟

یک: بنویسید بنویسید ،نوشتن اوایلش سخت است ،وقتی تبدیل به عادت روزانه و برنامۀ هر روزه می شود ،دیگر سخت نیست ؛ آن وقت ننوشتن است که سخت می شود. برای شروع نوشتن کافیست دستت روی کیبورد برود ،انگشت ها […]