توسعه ی فردی یادداشت روز

تنها کسانی قدر دانِ شادیها هستند|زنان و خودباوری

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند و ریز ترین شادیها را سپاس می گزارند ،که تلخی ها و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته باشند.  ارزش لحظه ها ، ساعتها و روزهای زندگی برای یک بیمار که پزشکان از […]