یادداشت روز

موسیقی، روحِ سبزِ زندگی

اتوبان همت شلوغ است؛ماشینها لاک پشت وار به دنبال هم حرکت می کنند. همسرم رانندگی می کند و من شقیقه ام را به شیشه ی سرد چسبانده ام، احساس سنگینی می کنم ، به طرزی غیر عادی آرامم ! سست […]