توسعه ی فردی دلنوشته

من یک زنم …

من یک زنم ؛زنی که سعی می کند همیشه لبخند بزند، زنی که دوست ندارد پاسخ نامهربانی را با نامهربانی بدهد. زنی که در شرایط سخت و بحرانی زندگی به بقیه می گوید :”نگران نباشید درست می شود.” زنی که […]