کتابهایی که خوانده ام یادداشت روز

ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم آن را کشف میکنیم.

در حال خواندن کتاب آیین زندگی مردمان موثر  نوشتۀ استفان کاوی هستم.  در قسمتی از کتاب از ویکتور فرانکل نقل قولی آمده: ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم، آن را کشف می کنیم.    پیش تر انسان در جستجوی معنا نوشتۀ ویکتور […]