توسعه ی فردی یادداشت روز

چرا وبلاگ نویسی جذاب است؟

وقتی با خودم قرار گذاشتم که باید وبلاگ نویسی را در عادتهای روزانه ام جای بدهم ودر هر شرایطی بنویسم ،در ابتدا سخت بود. یادداشتهای روزانه در دفتر به نظر آسانتر می آمد. اما از آنجا که کارهای آسان هیچ […]