دوباره پاییز مجموعه ای از داستان های کوتاه است که به تازگی منتشر شده است.

نوشتن به طور مداوم و منظم ساده نیست؛اما من می نویسم ،زیرا تنها در خِلال کارهای سخت است که به توانایی های خود پی می برم .

امید واژه ای که همیشه چراغ راه من بوده و هست ،مرا به ادامۀ کارم ترغیب می کند.

برای همین بود که دوباره پاییز را نوشتم تا بتوانم به مخاطبم، انگیزه ، آرامش و امید ببخشم.