داستان های کوتاه

داستان کوتاه|تاوان یک بوسه

داستان کوتاه|ادامه بده

داستان کوتاه|لکنت زبان

داستان کوتاه| بوی خوش یاس

داستان کوتاه|ایستگاه

داستان کوتاه|یک روز برفی

داستان کوتاه|من او را نکشتم 

داستان کوتاه|شکوفه های بهارنارنج 

داستان کوتاه|شب های انتظار 

داستان کوتاه|بازی رنگها 

داستان کوتاه_صوتی|دانا 

داستان کوتاه|مادربزرگ